Технически изисквания

 1. Изисквания за абстракт

Шанблон за абстракт

Работен език е английски.

При изготвянето на абстрактите, авторите трябва да спазват следните изисквания:

 1. Заглавие – трябва да е кратко, но описателно;
 2. Имена на авторите (пълното име и фамилия), афилиации;
 3. Резюме – не трябва да е по-дълго от 250 думи, обобщаващи съществената нова информация, която се съобщава. Текстът на структурираното резюме трябва да съдържа следните четири раздела: Introduction, Aim, Materials and Methods, Results and Discussion и Conclusion;
 4. Ключови думи – предоставят се до 6 ключови думи, които отразяват съдържанието на статията.

Изисквания за форматиране на абстрактите:

 1. Абстрактите трябва да бъдат запазени в .doc или .docx формат;
 2. Page setup – Мargins: Top – 2.5 cm; Bottom – 2.5 cm; Left – 2.5 cm; Right – 2.5 cm;
 3. Paper Size – A4;
 4. Font – Times New Roman; Font Style – Regular; Size – 12;
 5. Paragraph – Line Spacing: Single; Spacing: Before – 0 pt; After – 8 pt;
 6. Заглавието се изписва с главни букви, центрирано, Bold;
 7. На нов ред се изписват имената на авторите, собствено и фамилно име, без съкращения и техните афилиации;
 8. След един празен ред с отстъп (Indentation), Special, First line – 1.27 cm се изписва ABSTRACT с главни букви, Bold;
 9. Всеки раздел се изпизва всяка дума с главна буква, Bold, след което основният текст е
 10. След резюмето, на нов ред се изписва Keywords, Bold, а ключовите думи са Italic;

 

2. Изисквания за постер

Шаблон за постер

 1. Посторът се изготвя на хартиен носител с размер 60х90 cm вертикално;
 2. Всеки постер трябва задължително да включва следните раздели:
 • Заглавие, автори и афилиации;
 • Въведение;
 • Цел и задачи;
 • Резултати, обсъждане и изводи.
 1. Всички постери следва да бъдат изготвени на английски език, но могат да бъдат презентаирани на български.​

3.Изисквания за доклад

Шаблон за доклад

 1. Времетраенето на презентацията не трябва да надвишава 8 мин.
 2. Всяка презентация трябва да включва следните раздели:
 • Заглавие, автори и институция;
 • Въведение;
 • Цел и задачи;
 • Резултати, обсъждане и изводи.
 1. Всички презентации следва да бъдат изготвени на английски език, но могат да бъдат презентаирани на български.​